Correxindo as slashes inseridas por magic_quote con DatabaseIterator

Con DatabaseIterator podemos remover as slash dunha base de datos inseridas por ter a directiva magic_quote habilitada no php.ini

 

$conn = ADONewConnection('mysql');
$conn->PConnect('localhost', 'root', 's3cr3t', 'databasename');
// DatabaseIterator
$dbIt = new DatabaseIterator($conn);
// process tables
foreach($dbIt as $table) { 
  $columns = $table->getColumns();
  $i = 0;

  // process columns
  foreach($columns as $column) {
    if(!$column->isPK()) {
      $colName = $column->name;
      
      // Retrieve bad rows
      $rows = $table->select()
             ->where( $colName . ' REGEXP ""')
             ->execute();
      foreach($rows as $row) {
         $previous = $row->{$colName};
         $row->{$colName} = str_replace("\\", '', $previous);
         $row->update();
         $i++;
         //echo($previous . ' -> ' . $row->{$colName});
      }
    }
  }
  echo("Table {$table->name} fixed. $i fields changed." . PHP_EOL);
}

Documentación:

Última actualización 2012-08-16
12:22 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2009-05-25
7:09 PM (Europe/Madrid)
php database scripting

Relacionados